Terazid G-44 – Грунд преди латекс

Съгласно изискванията на БДС EN 13300:2004
Грунд преди латексово боядисване

Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения