Terazid G-202 – Грунд за саморазливни подови замазки

Съгласно изискванията на БДС EN 13300:2004
Грунд за саморазливни подове и високоякостни разтвори при силно попиващи основи

Продукт без съдържание на разтворители Продукт без летливи органични съединения Продукт, готов за употреба