Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2015

Международният стандарт ISO 9001:2015 определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.

Ръководството на ТЕРАЗИД ЕООД  се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване  качеството на предлаганите строителни продукти и търговия, при пълно  задоволяване изискванията на клиентите и обществото.  Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата.

Ръководството приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до създаване на строителния продукт, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.

Ръководството  поема ангажименти за изпълнение на:

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

  • осигуряване на съвременни ефективни и качествени строителни продукти, адаптирани към условията на свободния и конкурентен пазар с качество, отговарящо на настоящите и бъдещите изисквания на клиентите и на изгодна цена
  • осигуряване на приоритет на качеството в дейността на всички служители
  • удовлетворяване изискванията на клиентите, съгласно договорените условия и действащата нормативна уредба
  • ефективна организация на управление на дружеството, чрез която да се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна условията на пазара
  • контрол и спазване на техническите правила и норми в производството на строителни смеси, мазилки и бои, безопасност на производствената площадка и опазване на околната среда
  • точност, отговорност и експедитивност, постоянен контакт с клиента, коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти при спазване законовите разпоредби