Сертифицирана система за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018

Международният стандарт ISO 45001:2018 посочва изискванията на система за управление на здравето и безопасността при работа. Стандартът е основен механизъм за всяка организация, която оперира в сферата на осигуряване на здраве и безопасност на работното място. Стандартът поставя основните изисквания за управление на здравето и безопасността на работното място, и представлява средство за подпомагане подобряването на цялостното представяне, свързано със здраве и безопасност. Той насърчава заинтересованите страни да се фокусират върху основан на риска подход при управлението на здравето и безопасността.

Ръководството на ТЕРАЗИД ЕООД  се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване  качеството на предлаганите строителни продукти и търговия, при пълно  задоволяване изискванията на клиентите и обществото.  Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата.

Ръководството приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до създаване на строителния продукт, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.

Ръководството  поема ангажименти за изпълнение на:

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

  • осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността: възложители, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители
  • постигане съответствие и постоянно спазване на приложимите правни и други изисквания, които сме приели да изпълняваме, относно здравословни и безопасни условия на труд
  • намаляване на рисковете от трудови злополуки до минимум или до приемлив риск
  • намаляване на изгубените работни дни вследствие злополуки
  • по-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания
  • обучение на персонала за повишаване на квалификацията и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа