Сертифицирана система за управление на околната среда ISO 14001:2015

Международният стандарт ISO 14001:2015 посочва изискванията на система за управление по околна среда, които организацията може да използва за повишаване на резултатността си спрямо околната среда. Стандартът е предназначен за използване от организация, която се стреми да управлява отговорностите си за околната среда по системен начин, който допринася за екологичния стълб на устойчивостта. ISO 14001:2015 подпомага организацията в постигането на очакваните резултати от нейната система за управление по околна среда, които носят добавена стойност за околната среда, за самата организация и за заинтересованите страни.

Ръководството на ТЕРАЗИД ЕООД  се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване  качеството на предлаганите строителни продукти и търговия, при пълно  задоволяване изискванията на клиентите и обществото.  Ефективното управление на здравословните и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата.

Ръководството приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до създаване на строителния продукт, здравето и безопасността при работа и опазване на околната среда.

Ръководството  поема ангажименти за изпълнение на:

 

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

  • намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги
  • управление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци /производствени, битови, опаковки/, ресурси /суровини, горива, енергия, вода/
  • осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата
  • вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни на проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й
  • полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението по околна среда чрез системни проверки, прилагане на коригиращи действия и резултатност спрямо околната среда
  • оценяване ефективността, пригодността и поддържане на политиката ни по околна среда чрез периодични прегледи от ръководството
  • създаване на положителен публичен имидж в рамките на свободния пазар