Европейска техническа оценка ETA за интегрирана топлоизолационна система TERAZID Bio Clima

ЕТА за даден строителен продукт, е положителна техническа оценка на годността му за определена употреба. Тя се издава въз основа на съответствието на този продукт с шестте съществени изисквания, както е посочено в „Директивата за строителните продукти” и конкретно за строително-монтажните работи, в които продуктът се използва.
В повечето случаи одобрението за продукт се предоставя на производителя на базата на принципите за оценка, посочени в указанията за ETA за съответния сектор продукти. Когато се издаде ETA, то е валидно във всички държави от европейското икономическо пространство.

ТЕРАЗИД ЕООД е първият български производител, сертифициран с Европейска техническа оценка (ETA) за своята интегрирана топлоизолационна система Bio Clima.