Η πολιτική της εταιρεία «TERAZID» ΜΕΠΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Για την εταιρεία «TERAZID» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι υψίστης σημασίας. Τηρούμε αυστηρά τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σε οποιαδήποτε επιχείρηση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζοντας τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 από της 25ης Μαΐου του 2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ιστότοπού μας.
Οι πολιτικές μας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν αλλά στον ιστότοπό μας θα διατηρήσουμε εκσυγχρονισμένες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δεδομένα για εμάς

Ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων της εταιρείας “Terazid” Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει ενιαίο κωδικό ταυτοποίησης 121057660, έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: πόλη Σόφια τ.κ. 1528, δημοτικό διαμέρισμα «Ισκαρ», συνοικία «Γκάρα Ίσκαρ» οδός «5004», αριθμός 5, τηλέφωνο επικοινωνίας: 02/979 9971, e-mail: office@terazid.com.
Η εταιρεία «TERAZID» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή και το εμπόριο αγαθών, έρευνας, σχεδιασμού, κατασκευής, λιανικής και χονδρικής δομικών υλικών, εγχώριου και εξωτερικού εμπορίου, εισαγωγών και εξαγωγών, επανεξαγωγών, ανταλλαγών και άλλων συναλλαγών εξωτερικού και άλλες τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο Εμπορικό Μητρώο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατηγορίες επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων και παραλήπτες προσωπικών δεδομένων

Σε σχέση με τη δραστηριότητά μας ως εμπόρου και ως εργοδότης εμείς επεξεργαζόμαστε διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων:
2.1. Δεδομένα των εργολάβων μας (συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες)
δεδομένα αναγνώρισης – ονόματα, προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, διευθύνσεις και άλλα απαραίτητα δεδομένα
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τέτοια προσωπικά δεδομένα όταν είναι απαραίτητο να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιώτες – εργολάβους μας ή/και ως άτομα – εκπροσώπους νομικών οντοτήτων που είναι οι εργολάβοι μας. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τους σκοπούς της λογιστικής και της φορολογίας. Από την άποψη αυτή, τέτοια δεδομένα μπορούν να παρέχονται στις αρμόδιες κρατικές αρχές, όπως η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων. Τα δεδομένα αναγνώρισης μπορούν επίσης να παρέχονται σε δικαστικές αρχές σε περίπτωση διαφορών ή/και δικαστικών επιμελητών σε σχέση με την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση ή άλλη σχέση, καθώς και σε σχέση με την πραγματοποίηση των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας «TERAZID» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αναγκαστικής είσπραξης οφειλόμενων ποσών.
στοιχεία επικοινωνίας – αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail
Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για επικοινωνία σε σχέση με την εφαρμογή των συμβάσεων που έχουν συναφθεί, καθώς και ενόψει της επικείμενης σύναψης συμβάσεων.
λεπτομέρειες τραπεζικού λογαριασμού
Τέτοια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς οικονομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής μας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων, όταν τα δεδομένα σχετίζονται με ιδιώτες.
δεδομένα παρακολούθησης βίντεο
Προκειμένου να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων της εταιρείας και των υπαλλήλων και των επισκεπτών μας, των πελατών, των εργολάβων, εμείς συλλέγουμε δεδομένα από την παρακολούθηση βίντεο ορισμένων τμημάτων των γραφείων της εταιρείας. Οι ηχογραφήσεις διατηρούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες μετά την ηχογράφηση.
Οι φωτογραφίες σου
Είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, να χρησιμοποιήσετε (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στον ιστότοπό μας και των εταιρικών προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα) φωτογραφίες που παρακολουθείτε και που λαμβάνονται σε οργανωμένες εκδηλώσεις της εταιρείας, καθώς και τις φωτογραφίες σας για τον ιστότοπο ή τα φυλλάδια της εταιρείας.
2.2. Παιδικά δεδομένα
Η εταιρεία «Terazid» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών που είναι πελάτες της εταιρείας, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κανόνες. Όταν απαιτείται ή απουσιάζει άλλη νομική βάση, απαιτείται η συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Κατά την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στα παιδιά, απαιτείται η συγκατάθεση ενός γονέα όταν το παιδί είναι κάτω των 14 ετών.
2.3. Δεδομένα υπαλλήλων και αιτούντων εργασία
δεδομένα αναγνώρισης – ονόματα, προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, διευθύνσεις και άλλα απαραίτητα δεδομένα
Εμείς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και βάσει της εκτέλεσης των συμβάσεων εργασίας που συνάπτονται μεταξύ μας και των υποκειμένων των δεδομένων και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει του νόμου ως εργοδότης, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης δεδομένων σχετικά με την απασχόληση ενώπιον των κρατικών αρχών όπως η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης, η Επιθεώρηση Εργασίας και η Υπηρεσία Απασχόλησης. Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα εντός των προθεσμιών που ισχύουν στη νομοθεσία.
στοιχεία επικοινωνίας – αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail
Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για επίσημη επαφή μέχρι τη λήξη της σχέσης εργασίας και στη συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση των τρεχουσών εργασιών.
δεδομένα σχετικά με την αμοιβή
Τα δεδομένα αμοιβών υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το νόμο.
λεπτομέρειες τραπεζικού λογαριασμού
Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς οικονομικής και λογιστικής δραστηριότητας και πληρωμής μισθών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι τη λήξη της σχέσης εργασίας ή μέχρι την καταβολή όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.
δεδομένα υγείας
Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην εργατική νομοθεσία και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον τρόπο και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το νόμο.
Δεδομένα σχετικά με τα προσόντα και τη διάρκεια υπηρεσίας – δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση, τα προσόντα και τη διάρκεια υπηρεσίας.
Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να εκτιμηθεί η συμμόρφωση των προσόντων και της εμπειρίας του εργαζομένου με τα απαιτούμενα για τη θέση, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας ως εργοδότη.
Δεδομένα και φωτογραφίες παρακολούθησης βίντεο – όπως περιγράφεται στο σημείο 2.1.
Οι απαιτήσεις για τους ειδικούς νόμους που διέπουν αυτήν τη δραστηριότητα τηρούνται στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Η εταιρεία «Terazid» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εφαρμόζει περίοδο 6 μηνών για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού, εκτός εάν το άτομο έχει συμφωνήσει να επεξεργαστεί τα δεδομένα του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Οι πληροφορίες που ορίζονται σε αυτήν την πολιτική για την επεξεργασία δεδομένων υπαλλήλων έχουν προετοιμαστεί για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής για τον ιστότοπό μας και θα παρέχονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες στους υπαλλήλους μας.
Τα συγκεκριμένα δεδομένα που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία, ο όγκος τους και οι χρόνοι επεξεργασίας θα εξαρτηθούν από τη συγκεκριμένη περίπτωση, την ανάγκη και την αναλογικότητα μιας τέτοιας επεξεργασίας.
Είναι δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις και, εάν είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες για εσάς από δημόσια μητρώα, όπως το Εμπορικό Μητρώο και το Μητρώο Μη Κερδοσκοπικών Νομικών οντοτήτων.
Εμείς στην εταιρεία «Terazid» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν χρησιμοποιούμε προγράμματα για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ σας.
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα δεδομένα πρέπει να παρέχονται σε υποχρεωτική βάση, για παράδειγμα για τη σύναψη σύμβασης και η μη παροχή αυτών μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία σύναψης σύμβασης, στην μη παροχή κάποιας υπηρεσίας και σε άλλες συνέπειες. Μπορείτε να μας ρωτήσετε ανά πάσα στιγμή σχετικά με συγκεκριμένα δεδομένα που δεν θέλετε να παρέχετε και δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε για τις πιθανές συνέπειες.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι ισχύοντες νομικοί στόχοι για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εταιρεία «TERAZID» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. μπορεί να παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες ληπτών:
• σε αρμόδια διοικητικά και δικαστικά όργανα και φορείς στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο
• σε εταιρείες – επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων και υπεργολάβοι (παρέχοντας υπηρεσίες απαραίτητες για τη δραστηριότητα της εταιρείας), με τους οποίους η εταιρεία «TERAZID» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει συνάψει δεόντως σύμβαση. η παροχή δεδομένων σε αυτά τα άτομα πραγματοποιείται μετά από αξιολόγηση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση της αξιοπιστίας των επεξεργαστών και μετά από αξιολόγηση της ανάγκης για την παροχή τους.

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Λόγοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η εκπλήρωση συμβατικών σχέσεων (συμβάσεις για υπηρεσίες και παροχή προϊόντων, συμβάσεις εργασίας), εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (φόρος, εργασία και άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία), έννομο συμφέρον (μάρκετινγκ και διαφήμιση, κατά την εφαρμογή των οποίων θα συμμορφωθούμε με νομικούς περιορισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουμε το απόρρητό σας) και τη συγκατάθεσή σας (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά).

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς

Η εταιρεία «TERAZID» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν θα παρέχει προσωπικά δεδομένα σε χώρες ή άτομα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να μεταφερθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, θα τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταφοράς προσωπικών δεδομένων από την τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη χώρα. ή οργανισμός.

Πέμπτη ενότητα
Χρόνος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία δεν υπάρχει ρητή νομική υποχρέωση αποθήκευσης για μια συγκεκριμένη περίοδο θα διαγραφούν μετά την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Οι περίοδοι διατήρησης καθορίζονται σύμφωνα με τον Λογιστικό Νόμο, ο οποίος έχει υποχρεώσεις για αποθήκευση και επεξεργασία λογιστικών δεδομένων, τον Νόμο περί υποχρεώσεων και συμβάσεων, ο οποίος περιέχει καταστατικούς περιορισμούς για την υποβολή αξιώσεων και άλλους νόμους που προβλέπουν υποχρεώσεις παροχής πληροφορίες του δικαστηρίου, των αρμόδιων κρατικών φορέων, του εργατικού κώδικα και άλλων νόμων στον τομέα της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας κ.λπ.

ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Άσκηση δικαιωμάτων σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.
Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και τα οποία είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Δικαίωμα διαγραφής (“να ξεχαστούμε”) – σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύουμε για εσάς από τα μητρώα μας.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Δικαίωμα μεταφοράς – έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς σε εσάς ή να μεταφερθείτε σε άλλον οργανισμό σε περιπτώσεις όπου γίνεται αυτόματη επεξεργασία και βάσει της συγκατάθεσης ή της συγκατάθεσής σας.
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης τίθεται σε ισχύ στο μέλλον και δεν επηρεάζει τη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την απόσυρση.
Δικαίωμα ένστασης – έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, όπως κατά οποιασδήποτε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας «TERAZID» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, για παράδειγμα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αναστείλουμε την επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν εύλογοι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των προσωπικών συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Σε περίπτωση αντιρρήσεων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Δικαίωμα αντίρρησης στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ – έχετε επίσης το δικαίωμα να μην υπόκεινται στις νομικές συνέπειες μιας απόφασης που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή του προφίλ.
Δικαίωμα έφεσης – εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση πόλη Σόφια, τ.κ. 1592, 2 Λεωφόρος «καθηγητής Τσβετάν Λάζαροφ» αριθμό 2. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση kzld@cpdp.bg. Επικοινωνήστε με εμάς πριν αυτό για να λάβουμε μέτρα για την άμεση προστασία των δικαιωμάτων σας.