Γενικοί όροι (ΓΟ) για τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας «Terazid» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις έγιναν αποδεκτοί από την εταιρεία «Terazid» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 21 Ιουνίου 2019.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τους κανόνες για τη χρήση του ιστότοπου – terazid.com, καθώς και τις σχέσεις χρήσης μεταξύ της εταιρείας «Terazid» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με ενιαίο κωδικό ταυτοποίησης 121057660 με έδρα την πόλη της Σόφιας και διεύθυνση διαχείρισης: πόλη Σόφια, τ.κ. 1528, δημοτικό διαμέρισμα «Ίσκαρ», συνοικία «Γκάρα Ίσκαρ», οδός «5004» αριθμός 5, με τους χρήστες που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ορισμοί

Σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις έννοιες που επισημαίνονται εναντίον τους, εκτός εάν το κείμενο απαιτεί κάτι διαφορετικό:
1. Το «terazid.com» είναι ένας πόρος στο Διαδίκτυο, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με τη γκάμα προϊόντων της εταιρεία «Terazid» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, και εν συντομία θα αναφέρεται παρακάτω στους γενικούς όρους “ιστότοπος” ή τον “ιστότοπο”.
2. Η εταιρεία «Terazid» Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με ενιαίο κωδικό ταυτοποίησης 121057660 έχει έδρα στην πόλη της Σόφιας και διεύθυνση διαχείρισης: πόλη Σόφια, τ.κ. 1528, δημοτικό διαμέρισμα «Ίσκαρ», συνοικία «Γκάρα Ίσκαρ», οδός «5004» αριθμός 5, είναι μια εμπορική εταιρεία που έχει καταχωρηθεί δεόντως σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία είναι ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου, εφεξής καλούμενη η Εταιρεία.
3.Οι «χρήστες του ιστότοπου» είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο. Για συντομία, σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, αυτοί θα ονομάζονται «Χρήστες».
4. Η διεύθυνση IP (“IP Address”) είναι ένας πρότυπος αριθμός αναγνώρισης που συσχετίζει μία συσκευή, έναν ιστότοπο ή έναν πόρο χρήστη με τρόπο που επιτρέπει να εντοπιστεί στον Παγκόσμιο Ιστό.
5. «Σύνδεσμος» είναι ένας σύνδεσμος που σημειώνεται σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο που επιτρέπει την αυτόματη ανακατεύθυνση σε έναν άλλο ιστότοπο, πόρο πληροφοριών.
6. «Κατάχρηση» ή «Κακόβουλες ενέργειες» είναι ενέργειες ή αδράνειες που παραβιάζουν την ηθική του Διαδικτύου, τη βουλγαρική νομοθεσία, αυτούς τους γενικούς όρους και/ή προκαλούν βλάβη σε άτομα που συνδέονται στο Διαδίκτυο ή σε συναφή δίκτυα, στέλνοντας ανεπιθύμητα μηνύματα, οι λεγόμενες ανεπιθύμητες εμπορικές επικοινωνίες βάσει του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο (SPAM, JUNK MAIL), υπερχείλιση καναλιού (FLOOD), πρόσβαση σε πόρους με ξένα δικαιώματα και κωδικούς πρόσβασης, χρήση τρωτών συστημάτων για ίδιο όφελος ή ανάκτηση πληροφοριών (HACK), διαπράττοντας πράξεις που ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως βιομηχανική κατασκοπεία ή σαμποτάζ, καταστροφή ή βλάβη συστημάτων ή αρχείων πληροφοριών (CRACK), αποστολή “Δούρειων ίππων” ή πρόκληση εγκατάστασης ιών ή συστημάτων τηλεχειρισμού, διαταράσσοντας την κανονική λειτουργία των υπόλοιπων χρηστών του Διαδικτύου και των συναφών δικτύων, καθώς και να εκτελούν οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων, λογότυπων ή άλλων τύπων εικόνων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εκ προθέσεως πράξεων που ενδέχεται να χαρακτηριστεί ως έγκλημα ή διοικητική παραβίαση σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία ή άλλως καθορίζουμε το δικαίωμα.
7. Η «ιστοσελίδα» είναι μέρος ενός ιστότοπου, ο οποίος μπορεί να είναι σύνθετος ή ξεχωριστός.
8. «Ιστότοπος» σημαίνει τον καθορισμένο ιστότοπο στον Παγκόσμιο Ιστό, προσβάσιμο μέσω της ενοποιημένης διεύθυνσής του (URL) μέσω HTTP ή HTTPS και περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενο, ήχο, εικόνες, απεικόνιση, υπερσυνδέσμους ή άλλο υλικό και πόρους.
9. «Διακομιστής» σημαίνει μια συσκευή ή ένα σύστημα συνδεδεμένων συσκευών στις οποίες ή σε μια από τις οποίες είναι εγκατεστημένο λογισμικό συστήματος για την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών.
10. Η «Βάση δεδομένων» είναι ένα σύνολο μεμονωμένων έργων, δεδομένων ή άλλου υλικού, τακτοποιημένα συστηματικά ή μεθοδικά και μεμονωμένα προσβάσιμα ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, που αντιπροσωπεύουν έναν πόρο πληροφοριών στον ιστότοπο.
11. Το «τυχαίο γεγονός» είναι μια απρόβλεπτη περίσταση εξαιρετικής φύσης κατά τη σύναψη της σύμβασης, γεγονός που καθιστά την απόδοσή της αντικειμενικά αδύνατη.
13. Οι «εμπορικές επικοινωνίες» είναι διαφημίσεις ή άλλες επικοινωνίες που αντιπροσωπεύουν άμεσα ή έμμεσα τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή τη φήμη της Εταιρείας.

Δεύτερη ενότητα
Συμφωνία με τους γενικούς όρους. Υπογραφή συμβολαίου.

1. Ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ελεύθερα. Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει μια ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας για να κάνει ερωτήσεις. Στη φόρμα παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα, για την αυθεντικότητα των οποίων εγγυάται, καθώς είναι ο κάτοχος και ο συντάκτης της ηλεκτρονικής δήλωσης κατά την έννοια του Άρθ. 4 του Νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικής υπογραφής και υπό την προϋπόθεση ότι εκφράζει τη βούληση εκ μέρους ενός άλλου ατόμου που είναι ξένο για την ταυτότητά του, τότε το ίδιο διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου και για λογαριασμό άλλου. Συμπληρώνοντας και στέλνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, με την οποία αποστέλλει δήλωση προθέσεων και δηλώνει ρητά τη συγκατάθεσή του σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, και κατά τη στιγμή της παραλαβής της δήλωσης προθέσεων στο σύστημα πληροφοριών της εταιρείας, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί.
2. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι μια σύμβαση που είναι δεσμευτική μεταξύ κάθε επισκέπτη στον ιστότοπο της πύλης terazid.com και της εταιρείας. Με τη μεταφόρτωση, το άνοιγμα, την προβολή και/ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, κάθε επισκέπτης θεωρείται εξοικειωμένος με τις διατάξεις και συμφωνεί να δεσμεύεται και να συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
3. Σε περίπτωση παραβίασης και μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους καταναλωτές από τους παρόντες γενικούς όρους ή/και την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με μονομερή κοινοποίηση, χωρίς να δώσει πρόσθετο όρο εκτέλεσης.
4. Η εταιρεία είναι διαχειριστής προσωπικών δεδομένων που έχει εγγραφεί βάσει του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
4.1. Η εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίσει το απόρρητο των πληροφοριών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες μέσω του διαδικτύου μέσω των υποβληθέντων εντύπων επικοινωνίας. Η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες απαιτούνται από κυβερνητικούς φορείς ή αξιωματούχους εξουσιοδοτημένους από το νόμο να ζητούν και να συλλέγουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και σύμφωνα με το νόμο.
4.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγράψει, να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό και την αναπαραγωγή της δήλωσης συμφωνίας με τους Γενικούς Όρους.

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Εφαρμογή. Αλλαγές

1. Οι διατάξεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου και τα ίδια μπορεί να συμπληρωθούν από την εταιρεία σε περίπτωση ανάγκης ή νομικής απαίτησης. Οι νομικές απαιτήσεις ισχύουν και για τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
2. Λαμβανομένων υπόψη των περιοδικών προσθηκών και τροποποιήσεων του ιστότοπου, της βελτίωσής του και της επέκτασής του, καθώς και σε σχέση με την μεταβαλλόμενη νομοθεσία, η οποία τους αντικατοπτρίζει, οι Γενικοί Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν μονομερώς από την εταιρεία χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνουν προσωπικά τον μεμονωμένο χρήστη για την πραγματοποιημένη αλλαγή. Μια αλλαγή είναι διαθέσιμη όταν δημοσιεύονται οι όροι του ιστότοπου και τίθεται σε ισχύ από εκείνη τη στιγμή, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας και των χρηστών.
1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να φροντίσει κατάλληλα παρέχοντας στους χρήστες την ευκαιρία να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου, σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
2. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει μονομερώς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί προσωπικά έναν ή όλους τους χρήστες για τις αλλαγές. Οι αλλαγές θα αποκαλύπτονται δεόντως και προσβάσιμα στο περιεχόμενο του ιστότοπου με τους τρόπους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται λεπτομερώς παραπάνω σε αυτούς τους Γενικούς Όρους.
3. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή κατάχρησης και κακόβουλων ενεργειών από τους χρήστες, περιορίζοντας την πρόσβασή τους στον ιστότοπο.
4. Οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να γνωρίζουν συνεχώς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τις αλλαγές τους, καθώς και την αποδοχή των ίδιων, καθώς και οι αλλαγές τους πραγματοποιούνται με τους τρόπους και τους κανόνες που περιγράφονται παραπάνω στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
5. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
6. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στον απαραίτητο εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) για τη χρήση του ιστότοπου.

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ευθύνη. Περιορισμός της ευθύνης.

1. Ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες σε χρήστες και προϊόντα της εταιρείας.
2. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται σε λογισμικό, υλικό ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή για απώλεια πληροφοριών που προκύπτουν από υλικά ή πόρους που αναζητήθηκαν, κατεβάστηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας.
3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της αναστολής, τροποποίησης ή περιορισμού του ιστότοπου.
4. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τον τερματισμό της παροχής των υπηρεσιών της σε περίπτωση περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό της – περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων και άλλων.
5. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην παρέχει τις συλλεγόμενες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίστοιχος καταναλωτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα από ρητά εξουσιοδοτημένους κρατικούς φορείς.
6. Σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή/και παρουσίας κατάχρησης από τους καταναλωτές ή/και παραβίασης αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, καθώς και της βουλγαρικής νομοθεσίας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση.
8. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τερματίζονται αυτόματα μετά τον τερματισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας ή/και την αναστολή της συντήρησης του ιστότοπου από την εταιρεία, καθώς και με αμοιβαία συναίνεση των μερών.

ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Άλλοι όροι

1. Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε όλα τα θέματα που δεν επιλύονται με την παρούσα σύμβαση.
2. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών διευθετούνται με πνεύμα κατανόησης και καλής θέλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, όλες οι ανεπίλυτες διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή/και αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μεταξύ των μερών σε αυτά ή που σχετίζονται με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν ή/και σχετίζονται με την ερμηνεία, την ακυρότητα, την απόδοση, ο τερματισμός της ακύρωσης, καθώς και οι διαφορές για την κάλυψη κενών στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και η σύμβαση ή η προσαρμογή τους σε νέες περιστάσεις, θα επιλυθούν από το αρμόδιο δικαστήριο.