Сертифицирана система за управление

ISO 14001:2015

Сертифицирана система за управление на околната среда.

Международният стандарт ISO 14001:2015 посочва изискванията на система за управление по околна среда, които организацията може да използва за повишаване на резултатността си спрямо околната среда. Стандартът е предназначен за използване от организация, която се стреми да управлява отговорностите си за околната среда по системен начин, който допринася за екологичния стълб на устойчивостта. ISO 14001:2015 подпомага организацията в постигането на очакваните резултати от нейната система за управление по околна среда, които носят добавена стойност за околната среда, за самата организация и за заинтересованите страни.