Сертифицирана система за управление

ЕВРОПЕЙСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ ЗА ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

Европейското техническо одобрение (ETA), за даден строителен продукт, е положителна техническа оценка на годността му за определена употреба. Тя се издава въз основа на съответствието на този продукт с шестте съществени изисквания, както е посочено в „Директивата за строителните продукти” и конкретно за строително-монтажните работи, в които продуктът се използва.

В повечето случаи одобрението за продукт се предоставя на производителя на базата на принципите за оценка, посочени в указанията за ETA за съответния сектор продукти. Когато се издаде ETA, то е валидно във всички държави от европейското икономическо пространство за срок от пет години с възможност за подновяване след това.